Premonstrátský institut - poslání

Byl založen opatem Vítem Tajovským, který přijímá do třetího řádu s. Terezii 28.8.1986 a s jeho souhlasem skládá 27.6.1988 řeholní sliby čistoty, chudoby a poslušnosti v přítomnosti tehdejšího převora Norberta Zemana. 2.2.1989 skládá do rukou pana opata Tajovského doživotní sliby čistoty, chudoby a poslušnosti s. Klára – obě sestry tajně začínají realizovat své duchovní povolání na místě, kde žijí a pracují.

24.11.07 skládá doživotní sliby naše sestra Rafaela a tím je naše komunita tříčlenná.

Naše úplné odevzdání Bohu jsme pocítily jako přirozené vyústění naší duchovní cesty života podle evangelia. Stanovy a pravidla našeho institutu byla schválena diecézním biskupem v r. 1992 a naším duchovním centrem již od roku 1988 je NORBERTINUM v Praze, kde máme kapli posvěcenou v r. 1990 na svátek Nejsvětější Trojice generálním opatem z Říma Marcelem van de Venem za přítomnosti opata Michaela Pojezdného, o. Michaela Fialy, přítomny byly též dvě sestry Misionářky lásky bl. Matky Terezy a další hosté. Toto místo nám bylo ukázáno Boží prozřetelností v době nesvobody k tomu, abychom ve službě potřebným rozvinuly své charisma plné duchovní i lidské angažovanosti svou přítomností ve světě, podle hesla sv. Norberta „AD OMNE OPUS BONUM PARATI„ – to je „PŘIPRAVENOST KE KAŽDÉMU DOBRÉMU DÍLU“. Zde se setkáváme jako v duchovním a vzdělávacím centru k duchovní obnově, a setkáváme se také v mateřském želivském klášteře.

V r. 1996 ukončily dvě sestry studium na katolické teologické fakultě v Praze a začaly vyučovat náboženství a působit jako pomocnice v pastoraci; pomáhají s přípravou na přijetí svátostí, zvláště svátosti nemocných, zajišťují pravidelnou duchovní péči u vybraných nemocných i v zařízeních sociální péče, domovech důchodců, v nemocnicích a v domácí péči. V plné svobodě máme možnost otvírat svá srdce a duše k nové inspiraci Duchem svatým a potřebám naší doby. Zvolily jsme si za zvláštního patrona bl. Jakuba Franze KERNA O.Praem. z Gerasu, jehož spiritualita oběti a nasazení pro spásu Těla Kristova – Církve, nás inspiruje. Modlíme se a obětujeme své obtíže za bolavá místa v naší Církvi.

Naše spiritualita je dána premonstrátským paterem, je nám blízká myšlenka apoštolátu, který by se dal vyjádřit „být chlebem“ – jako on je nenápadný, běžný, všední, ale každému potřebný. V chlebu je život, slunce, voda i něha voňavého sousta, je v něm jednota a síla, pokora i ztišení, vše potřebné ke kontemplaci. Zdánlivé znehybnění i dynamika, potřebné ke službě. Bůh svou milostí každého volá, ale ve své velké lásce nás zve ke spolupráci, abychom se zdokonalovaly právě skrze službu a lásku k bratřím a sestrám.

Modleme se spolu:

Pane, prosíme tě, ať se staneme chlebem, který ty sám proměníš a budeš lámat všem potřebným. Chléb, který je nenápadný, běžný, všední, každému potřebný. K tomu ať nám pomáhá přímluva sv. Norberta, sv. Augustina, bl. Jakuba Kerna, Panny Marie - Královny Želiva a přímluva našich řeholních patronů. Amen.

Premonstrátský institut Želivské kanonie
Sr. Mgr. Eva Klára Irišková, O.Praem.
Kontakt: klara.norbertinum@gmail.com
Tel.: 272 764 866, 608 121 387