Poslání premonstrátského řádu

Vedeni naším milosrdným a Trojjediným Bohem jsme jako pokřtěni povoláni následovat chudého a vzkříšeného Krista v radikální cestě apoštolského způsobu života podle evangelia, řehole sv. Augustina a charismatu sv. Norberta, zakladatele našeho řádu.

Naše životní cesta je označená:

  • celoživotním hledáním Boha v bratrském společenství
  • neustálou konverzí sebedarováním církvi sliby ve společenství s obětujícím se Kristem
  • následováním Mariina rozjímání Božího Slova
  • ustavičnou modlitbou a službou u oltáře

Chórovou modlitbou a posvátnou službou chceme sloužit lidské rodině v duchu jednoduchosti, pohostinnosti, smíření a pokoje pro dobro Církve a světa, zvláště tam, kde se Kristus nachází uprostřed chudých, trpících a těch, kteří ho neznají.

Prosíme o to, aby Duch Boží, který v nás dobré dílo započal, dovedl ho ke dni Krista Ježíše.