Bratr Michael

Duchovní Slovo otce Michaela!

Premonstrátský kněz a duchovní, bývalý mluvčí České biskupské konference a ředitel tiskového střediska, bývalý prezident České katolické charity. Jeho duchovní slovo je pravidelně vysíláno Českým rozhlasem.


Jednoduchost Desatera

Pastýřský list kardinála Duky vydaný k 450. výročí obnovení pražské arcidiecéze vzpomíná nejen tuto událost, ke které došlo po 140 letech uprázdnění v důsledku husitských válek, ale všímá si i ekonomických a jiných otázek, které přináší přítomnost.

Svět na rozcestí

Stále větší pozornost věnují přemýšlející lidé při pohledu na situaci lidstva snahám o nový postoj k životu, a citují dokument nazvaný Charta Země z roku 2000, kde se praví: Stojíme v kritickém bodu historie Země, kdy musí lidstvo volit cestu do budoucna.

Evropa a náboženství

Ve známém Goethově dramatu se ptá Markétka učeného Fausta: „A teď řekni, jak je to u tebe s náboženstvím?“

Kořeny dnešní krize

Lev Nikolajevič Tolstoj napsal povídku Kolik země člověk potřebuje?, která je v mnohém poučná pro dnešek naplněný mamonářskou touhou po co největším zisku.

Zlo v dnešním světě

Pohovořme si dnes o jedné otázce, která se týká každého z nás: je to problém zla, se kterým se v různých podobách a přestrojeních setkáváme dnes a denně.

Pravda a současný relativismus

Zbožní chasidové si vyprávějí příběhy o spravedlivých vůdcích svých obcí.

O potřebě solidarity

Bible je a zůstává knihou nad jiné časovou.

Simone Weilová a hledání pravdy

Denně slyšíme ze všech stran mluvit o ekonomické krizi, ale jejím vlastním základem je krize hodnot.

Slavnost Zmrtvýchvstání

Když vynikající kazatel Jan Zlatoústý, který žil ve 4. století, uvažoval o základní pravdě křesťanské víry, kterou je Ježíšovo Zmrtvýchvstání, prohlásil: Kříž udělal z rolníků a neučených mužů filozofy…Mnoho lidí se snažilo jméno Ukřižovaného zcela vymazat.

Obecná potřeba ztišení

Básník Rainer Maria Rilke ve své sbírce příznačně nazvané „Kniha hodinek“ vyslovil bytostné znepokojení nad množstvím hluku všeho druhu a napsal: Vše náhodné a zbytečné kdyby se uskrovnilo a umlklo - a sousedské mé chichotání,- kdyby všechen ten hluk, jejž dělají mé smysly bez ustání,- mně tolik nebránil v bdění a naslouchání.“

Postní úvaha o Božím slovu

Postní doba vložená do odvíjejících se dnů a týdnů církevního a občanského roku je příležitostí k pravidelnému a tedy hlubšímu zamyšlení nad Písmem a jeho významem pro každého věřícího. 

Evangelní výzva k obrácení

Naléhavou výzvou Obraťte se a věřte evangeliu! začíná Ježíš své působení, když přišel čas k založení nového společenství, jehož členy se od té doby stávají všichni pokřtění.

Postní studium víry

Dovolte několik slov na téma věřící člověk a vzdělání.

Mádrův odkaz k postní době

Zítra to bude rok, kdy od nás odešel na věčnost zasloužilý dělník na Pánově vinici, dlouholetý politický vězeň a neohrožený apoštol pravé naděje Dr. Oto Mádr.

Nelze sloužit dvěma pánům

Při pohledu na dění kolem nás můžeme pozorovat určitou dvoukolejnost. Nazval bych to mravní schizofrenií:  slova se rozcházejí se skutky, sliby se neplní, pro některé lidi je vlastní kapsa přednější než ohled na druhé a lež se bezostyšně vydává za pravdu

Společnost evangelní skromnosti

Křesťanství se od samého počátku snažilo přetvářet svět, ve kterém žilo, podle evangelia, totiž aby byl člověk člověku bratrem a aby se k němu podle toho choval.

Křesťanská "hra na radost"

Při pohledu na zamračené tváře některých lidí, na poházené odpadky v ulicích, na nesmyslně počárané zdi, na denní zprávy o korupčních skandálech a na jiné nepříliš radostné jevy naší současnosti nás snadno napadne, že s lidmi není něco v pořádku: chybí jim vnitřní řád, ale kde ho vzít?

Naše společnost a mravní zdraví

Administrátor banskobystrické diecéze zaslal k letošnímu Novému roku všem věřícím podnětný dopis s názvem Chceme-li jít dopředu, musíme se vrátit. Obsahuje mj. tento příběh, který parafrázuje známé podobenství a je zároveň vždy nový: „Jeden otec měl mnoho synů a dcer, z nichž nejstarší se jmenovala Evropa.

Křesťan a evangelizace

Jedna z otázek, která nás napadá v souvislosti s ohlašovanou  novou evangelizací, zní, do jaké míry je svědectví křesťanů o pravdivosti a potřebnosti evangelia dostatečně věrohodné a podávané s hlubokým přesvědčením. Tyto vlastnosti jsou nutné, aby je dnešní člověk, zahlcený tolikerými dojmy a informacemi, zaslechl a případně přijal.

Křesťan a jeho pouť

Papež Jan Pavel I. ve vzpomínce na svá školní léta napsal: „Když jsem byl malý a chodil do základní školy, čekal jsem vždy toužebně na chvíli, kdy budu moci dát učiteli starý, úplně popsaný sešit, abych ho vyměnil za nový. Ve starém jsem škrtal i gumoval, a měl jsem v něm chyby a kaňky. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12