Bratr Michael

Duchovní Slovo otce Michaela!

Premonstrátský kněz a duchovní, bývalý mluvčí České biskupské konference a ředitel tiskového střediska, bývalý prezident České katolické charity. Jeho duchovní slovo je pravidelně vysíláno Českým rozhlasem.


Cesta za světlem

Na začátku Nového roku si vzájemně přejeme zdraví a klid a podobné potřebnosti. Před více než třemi stoletími vyjádřil originelním způsobem své přání Jan Ámos Komenský, když napsal: Přejeme si světlo, které by lidem ukázalo všechno jejich dobro, a to všem a všemožně, bez bloudění a jakéhokoli omylu. Tento přední představitel kultury své doby a zakladatel moderní pedagogiky tak uvažuje v knize příznačně nazvané Cesty světla.

O adventním ztišení

Teprve když to opravdu dokážeš, můžeš doufat, že budeš sám pravým vánočním dárkem pro ty, které se snažíš milovat. Takový vztah je totiž tím pravým dárkem pod vánoční stromek; jinak jsou všechny ostatní jen neužitečnými výdaji, ke kterým můžeme sáhnout kdykoli jindy. Tedy vydrž nejprve chvíli sám se sebou. Snad najdeš místnost, kde můžeš být chvíli sám. Nebo znáš nějakou tichou cestu nebo osamělý kostel.

Knižní novinka Radioservisu

Vzpomínky Josefa Svobody, profesora biologie na univerzitě v kanadském Torontu, jsou zajímavé a v mnohém poučné. Vyšly pod názvem Tři inkarnace a vykreslují pohnuté chvíle studenta Masarykovy univerzity v Brně, pak politického vězně, který strávil přes osm let v komunistických kriminálech, a nakonec světově uznávaného vědce, kterého totalitní bezpráví nezlomilo, ale naopak upevnilo jeho víru v Boha a v jeho spravedlnost.

Advent, cesta k plnému štěstí

V jedné povídce Alexandra Solženicyna se v parku místní kliniky potkávají dva pacienti, Šulubin a Kostoglotov. Zatímco ten druhý se těší, že půjde brzy domů, Šulubina čeká poměrně těžká operace, a proto si myslí, že nikdo na světě na tom není tak špatně jako on.

Na prahu adventu

Jeden protestantský misionář působil u Papuánců a na biblických příbězích jim vykládal podstatu křesťanství. Proto přeložil některé části Písma, až narazil na problém se slovem

Moudrost podobenství

Známá podnikatelka si postěžovala, že jeden zaměstnanec – křesťan, který navíc vystudoval dálkově teologii, je jak náleží nespolehlivý, služební auto často využívá k soukromým jízdám, a proto musí být stále kontrolován. Tak se s ním rozluč, řekl jsem jí. Vysvětli mu, že nemůžeš zaměstnávat lidi, jejichž pracovní morálka je v příkrém rozporu s jejich navenek projevovaným křesťanským přesvědčením. Vždyť známé podobenství o farizeovi a celníkovi, kteří se oba setkali v chrámě, jasně vyznačuje rozdíl mezi vírou a životem.

Čas nejsou peníze, čas je život

Spisovatel Michael Ende napsal roztomilou knížku s názvem „Děvčátko Momo a ukradený čas“. Hlavní postavou je malé děvče, které přebývá na pokraji města v polorozpadlém amfiteátru. Jako sirotek je odkázána na dobrodiní chudého okolí. Sousedé jí v bývalém antickém divadle upravili malou komůrku a občas přinesli trochu jídla.

Jedno potřebné v lidských vztazích

V románu amerického spisovatele Johna Steinbecka čteme o putování jedné rodiny, která jezdí ve starém automobilu od města k městu, občas se zastaví, a otec a synové se vydají za příležitostnou prací, aby po čase všichni ve svém putování pokračovali.

Hodnota vzájemných setkávání

Filozof Martin Buber, který zemřel v 60. letech minulého století v Jeruzalémě, charakterizoval život jako setkání s druhými lidmi, a jako představitel hluboké židovské náboženské tradice k tomu dodal i setkání s Bohem. V jednom ze svých chasidských vyprávění píše, jak ke zkušenému rabínovi přichází mladý muž s otázkou, jak se v dnešní době může setkat s Hospodinem.

Sv. František z Assisi a naše doba

Nemylme se, i světci byli dětmi své doby s jejími klady a zápory. Mýlili se, když chtěli žít jako ostatní, v pohodlí a plném hmotném zajištění, a někdy trvalo léta, než poznali pravdu, která osvobozuje. Takovým byl i pozdější „chudáček z Umbrie“, František z Assisi, vychovávaný od dětství ve vší marnivosti, ve spoléhání na majetek a podle lehkomyslných zásad tehdejšího světa.

O sv. Václavu a naší státnosti

Život sv. Václava stojí za zamyšlení, zvláště když uvážíme, že se jako osmnáctiletý ujímá vlády nad intrikami znepřátelených stran v rozdělené zemi, navíc ohrožované nájezdy německých vévodů. Václav zdědil po své matce energii a silnou vůli, kterou začal uplatňovat od prvních dnů svého nástupu na knížecí trůn.

Hledání pravého světla

Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, čteme v Matoušově evangeliu. Buď jednoho bude zanedbávat, a druhého milovat, nebo se bude prvního držet, a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Jan Čep v povídce „Přičinlivá rodina“ popisuje denní dřinu všech členů rodiny koláře Hrabala, kteří žili jen pro svou nenasytnou touhu po rychlém zbohatnutí.

Příběh věřícího bezdomovce

Kdesi jsem četl vyprávění muže, který se toulal světem a přespával v různých útulcích i ve volné přírodě. Ve své osamocenosti se naučil připojit se k myšlenkám jiných lidí, i těch, které ani neviděl, a vstupovat tak do jejich vnitřního světa. Když prý nemá někdy střechu nad hlavou a musí přenocovat pod širým nebem, opíše kolem sebe svou holí velký kruh a takto vzniklý prostor odevzdá pod ochranu svatých apoštolů, kteří také putovali a byli často bez prostředků, a v důvěře v jejich ochranu uvnitř kruhu ulehne.

Návrhy lidské a Boží

Na světové scéně se objevil nový pojem ´Hrubé národní štěstí´. Generální shromáždění OSN bude totiž projednávat bhútánský model s tímto názvem, který by mohl být použit jako další ukazatel rozvoje. V nezávazné rezoluci vyzvalo zasedání členské státy k návrhu vlastních měřítek štěstí na základě tohoto konceptu.

Kameny hmotné i nehmotné

Když řešíme nějaký obtížný problém nebo narazíme na nějakou překážku, bývá to pro nás kamenem úrazu. Totéž prožíváme i ve vztazích k druhým lidem, když jejich slova nebo chování neodpovídají našim představám a brání vzájemné komunikaci.

Jak dál ve společnosti?

Známý ekonom Tomáš Sedláček odpověděl na otázku novináře, který člověk ovlivnil nejvýznamněji historii společnosti, že jím nebyl ani Platón, ani Aristotelés, ale Ježíš Kristus. V populární knize Ekonomie dobra a zla uvádí, že pod hladinou ekonomie se skrývá neméně důležitá filozofie a křesťanská víra. Neboť analytická ekonomie, která se tváří, jakoby uměla všechno spočítat, je jen špičkou ledovce.

Hledání souvislostí

Vzdělaný benediktin Beda Ctihodný, který žil v Anglii v první polovině 8. století, popsal ve své kronice událost z roku 627, kdy se ve velké hale sešli anglosaští králové, aby rozhodli, zda mají přijmout křesťanství. Jeden z knížat je oslovil takto: „Zdá se mi, že život člověka na zemi můžeme přirovnat k situaci, kdy zasedneme v zimě za stůl.

Změna podle evangelia

Satirik a bouřlivák George Bernard Shaw popisuje ve známé komedii Pygmalion postupnou proměnu chudé květinářky z londýnské ulice v pohlednou a inteligentní dámu, která svým zjevem a chováním oslní společnost horních deseti tisíc, shromážděnou na dvorním plese. Profesor fonetiky, starý mládenec Henry Higgins se vsadí s plukovníkem Pickeringem, že z květinářky Lízy Doolitlové, se kterou se oba náhodně setkají po jednom divadelním představení, udělá do půl roku pomocí správné výslovnosti a základů všeobecného vzdělání bytost na náležité úrovni, do které se navíc sám – a to na začátku pokusu nečekal – dokonce zamiluje.

Odkaz velkých mužů

Jestliže si připomínáme naše dva věrozvěsty, ptejme se nejprve, do jakých společenských poměrů přišli. Olomoucký historik Bohumil Zlámal porovnává Slovany velkomoravského období s ostatními národy a zjišťuje, že se od nich nijak nelišili: byli drsní, bojovní, pověrčiví, poživační a smyslní. Výbojní a násilní byli i jejich vládci.

O potřebě soustředění

Dnes si povíme něco o hluku a soustředění, a téma uvedeme několika větami spisovatele Ernesta Hella: Naše století je v pravém slova smyslu stoletím mluvení. Ať už je dobré nebo špatné, naše ovzduší naplňuje mluvení. Jedna z věcí, která nás charakterizuje, je dělání hluku. Nic není tak hlučného jako moderní člověk; miluje hluk a chce ho dělat i kolem druhých. Hlavně si však přeje, aby ho druzí dělali okolo něho.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12