Bratr Michael

Duchovní Slovo otce Michaela!

Premonstrátský kněz a duchovní, bývalý mluvčí České biskupské konference a ředitel tiskového střediska, bývalý prezident České katolické charity. Jeho duchovní slovo je pravidelně vysíláno Českým rozhlasem.


Adventní očekávání

Kdosi vyprávěl, jak v hale velkého nádraží potkal slepého muže, který uprostřed mnoha spěchajících lidí hledal tápavě cestu k pokladně.

Naše volba: bloudění nebo život ve Světle

Nejslavnější řecký filozof Platón přednášel svým žákům v háji za aténskými hradbami v tzv. Akademii a jednou vyprávěl příběh o jeskyni, ve které byli uzavřeni lidé a pozorovali hru světel a stínů na protilehlé skalní stěně, zatímco za nimi hořel oheň a matně osvěcoval prostor.

Dočasnost jako brána k věčnosti

Nic nového pod sluncem, můžeme říci při pohledu na současnou snahu mnohých co nejrychleji nashromáždit velký majetek a dál ho rozmnožovat, protože už ve 2. století př. Kr., tedy v době ekonomicky méně vyspělé, varuje moudrý Sirachovec: Boháč se namáhá shromažďováním majetku, a odpočívá-li, sytí se svými rozkošemi... Mnozí ztroskotali kvůli zlatu, slepě se řítili do záhuby.

Kolo života

Jednou z postav obsáhlého románu švédské spisovatelky a nositelky Nobelovy ceny Selmy Lagerlofové Lowenskoldův prsten je mladý a nadaný syn z bohaté rodiny Karel Artur, který vystudoval univerzitu a nějaký čas působil jako kněz švédské státní církve na jedné venkovské faře.

Křesťanství znamená činit pokání

Biblistu profesora Jana Hellera nemusím příliš představovat, je obecně známý jako vynikající znalec zvláště Starého zákona a jako vysokoškolský učitel, který přednášel na teologických fakultách v Praze, Berlíně, švýcarské Basileji a jinde.

Snaha o opravdovost

V televizi ukazovali japonskou školu podnikatelských manažerů, která vzdělává ty, kdo mají nějaké jméno a postavení v průmyslu, finančním světě a v obchodě.

Dnešní svět a evangelium

„A teď řekni, jak je to u tebe s náboženstvím?“, ptá se v Goethově dramatu Markétka učeného Fausta.

Pýcha a pád

Nehledejme v tom žádnou narážku na současnost, když si dnes řekneme pár slov o velkém středověkém vojevůdci Džingischánovi.

Síla pravdivých slov

Žijeme v době, která mnoho mluví, ale někdy bohužel slyšíme řeči tak zvaně jalové, bez hlubšího obsahu.

Nikdo není osamělým poutníkem

Jedna povídka vypráví o starých časech, kdy zvířata ještě uměla mluvit. Jednou se sešla na velkém shromáždění, aby poprosila o zjevení Velkého ducha, stvořitele a zachovatele života.

Žít podle světla shůry

U velkého ruského myslitele Vladimíra Solovjova, pokorného křesťana, najdeme základní doporučení, jak smysluplně putovat životem.

Augustinovo hledání

V dnešní vnitřně rozpolcené době je vhodné připomenout osobnost, která překonala veškerou nejistotu a našla pravdu.

Stíny vlastní minulosti

Přírodovědec a současně básník jménem Adalbert von Chamisso napsal v roce 1814 novelu o chudém Petru Schlemihlovi, který si chtěl nějak přijít k penězům.

Prorocká úloha věřícího

V dnešní uspěchané době naplněné zmatky všeho druhu je dobré si připomenut někoho ze starozákonních proroků, kteří sice žili v různých dobách a svými osudy se od sebe lišili, ale byli přesvědčeni, že si své povolání nezvolili sami, ale dostali je přímo od Hospodina.

Hledání zdroje pravdy

Francouzský spisovatel Francois Mauriac stále vzpomínal na své dětství a na jeden zážitek v něm, který se mu vryl nesmazatelně do paměti.

Setkání s kardinálem Martinim

Při pročítání knihy rozhovorů s kardinálem Carlo Maria Martinim jsem si připomněl jeho osobitý a jen jemu vlastní způsob zahajování projevů, jak jsem jej zažil v Praze i v jeho diecézi, tedy v Miláně.

Evropa a křesťanství

Jeden teolog, který uvažuje o duchovní tváři současné Evropy, si postěžoval na poměrnou malátnost a pasivitu křesťanů jak na východě tak na západě tohoto kontinentu, a zasadil ji do celkového obrazu evropského člověka.

Werfelovo poselství naděje

Pražský rodák, židovský spisovatel Franz Werfel nikdy formálně nepřestoupil ke křesťanství, ale v každém svém románě se zabývá základní otázkou, jak se má moderní člověk zachovat uprostřed zmateného světa, když ho zklamou přirozené opory, jako majetek, postavení nebo osobní schopnosti, takže mu nakonec nezbývá než víra v Boha.

Za církev sloužící a chudou

Francouzský dominikán, známý během koncilu jako hlasatel církevních reforem, to v životě neměl nijak lehké: v letech 1947 až 56 byl odsunut na okraj a stíhán různými tresty, nesměl přednášet, jeho spisy byly zabaveny a byl poslán do vyhnanství do Jeruzaléma.

O životních zátěžích

Když slyšíme vyprávět nějakou legendu nejspíše středověkou, napadne nás myšlenka, zda je to vůbec pravda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12