Kanonie premonstrátů Želiv
opat Jáchym O. Praem

Úvodní slovo opata Jáchyma

Drazí přátelé,
vítám Vás všechny na našich webových stránkách a tímto chci také vyjádřit touhu, aby jste sledovali náš život a programy, které připravujeme pro každého, kdo máte zájem obohatit sebe i druhé a nebudete váhat s námi vykročit.

Každý opat má svůj program, kam bude směřovat sebe i komunitu, která je mu svěřena. Při opatské benedikci, která proběhla 22. Listopadu 2013 jsem se vyjádřil, že mám mnoho ideálů a vizí, ale nechci je všechny uvádět, pokud se mi nepodaří je naplnit.

Naším prvořadým úkolem je, abychom naplňovali základní heslo nás premonstrátů: „Připraveni ke každému dobrému dílu.“ Velmi mě oslovila výzva našeho papeže Františka v jeho exhortaci „Radost evangelia“, kde říká: „Zvu Vás k radosti.“ Jedná se o úžasný program pro každého člověka, pro každého z nás.

I já Vás všechny zvu k radosti, která je potřebná pro každého, protože v radosti se dá tvořit a budovat hodnoty. Vědci a lékaři dnes říkají, že kvalitní spiritualita prospívá zdraví i fyzickému…

Lidé jsou zdravější, když se zbavují hněvu a k tomu je potřebné totální odpuštění… To všechno snižuje riziko vzniku nemocí a konfliktů. Kdo jsou obklopeni milujícími a blízkými a přáteli, žijí déle a jsou šťastní.

Chceme se spolu s Vámi podílet na tomto lákavém projektu. Protože právě toto všichni potřebujeme. Moje opatské heslo zní: „Milosrdenství“ a to znamená mít soucit a pochopení pro všechny.

Nešetřeme milosrdenstvím, tak jak to říká sám Ježíš Kristus, když odpovídá Petrovi, který se ho ptal: „Pane, kolikrát mám odpustit, snad sedmkrát?“ A Pán mu odpověděl: „Petře, ne sedmkrát, ale sedmdesát sedmkrát.“ To znamená stále a znovu. O kolik méně by bylo na světě nepochopení, třenic a válek, kdyby lidstvo naplnilo pouze jediný bod z Desatera Božích přikázání a sice páté přikázání: „Nezabiješ“. Dost často lidé vyčítají Bohu války a násilí ve světě, jak se na to může dívat. Bůh nám dal svobodu k rozhodování, nestvořil nás jako loutky, zlo je produktem naší svobodné volby. On nám, ale ukazuje cestu, jak z toho ven, když sám za nás položil svůj život ve svém Synu Ježíši Kristu.

Desatero je staré několik tisíc let a je stále platné i pro naši dobu, ve které žijeme. Zlo nikdy nezlikvidujeme zlem, to se pak stupňuje jenom v dalším a horším provedení. Není právě toto přijetí Božího příkladu nádherným programem k veliké radosti?

Přeji všem, kdo navštívíte naše stránky hodně Boží přízně a lásky a těším se na setkání s Vámi u nás v našem želivském klášteře, kde jsou pro Vás otevřeny nejenom dveře, ale i srdce.

Váš opat Jáchym

Copyright Klášter Želiv, národní kulturní památka 2011, www.zeliv.eu